Paekna allikajärv


Paekna allikajärv

Järv asub Paekna (end. Nabala) külas. Suured ümberkorraldused on siin paigas toimunud 1960. aastatel ja 1987. aastal.

Nabala jõgi oli varem väga ilus loogeline, voolates ühe allika juurest teise juurde. Allikaid kutsuti talunimede järgi. Iga talu juures oli kivirida jõe ületamiseks.

1965.-1967. aastatel liideti Angerja oja Pirita jõega isevoolse kanali abil, lisavett saadi väidetavalt juurde 9600 m3ööpäevas, kanali pikkus on 9,6 km. Tegemist oli ebaselge

tulemuslikkusega ettevõtmisega ning tänaseks Angerja oja vesi Tallinna linna veevarustuse jaoks tähtsust ei oma. Angerja oja näol on tegemist tehisveekoguga, mille valgala hõlmas suure osa Vääna jõe valgalast Pirita jõkke. Kaaluda tuleb Vääna jõe vooluhulga suurendamist Angerja oja tagasisuunamisega Vääna jõkke *.

Nüüd saab Vääna jõgi alguse Nabala karstialal neeldunud ja Paekna allikate (Mikku, Jaana, Tõnu, Vanakõrtsu, Proosa) ja Kassaru maa-aluse jõe veest.

1987. aastal rajati karstiallikate baasil Paekna paisjärv. Järvel pesitseb igal aastal II kategooria kaitstava linnuliigina sarvikpütt (Eestis 200-400), kes ehitab pesa järveveele; rändel peatuvad järvel laululuiged ja hallhaigur; peale selle palju liike parte, kosklad jt.

Alates 2007. aastast toimub igal aastal septembris Paekna ümberjärve jooks.

Järve pindala on 1,8 ha, ta ei ole avalikult kasutatav.


Vääna jõe algus

Tänapäeval ähvardab piirkonda tunduvalt suurem katastroof. Kui Angerja jõe juhtimiseks Pirita jõkke kaevati 3 m sügavune kanal, siis nüüd tahavad paekaevandajad avada Nabala karstialal ligi 2200 ha suuruse lubjakivimaardla, minna 30 m sügavusele, alandades põhjavett 25 m võrra. Sellega seoses löödaks segi kogu veesüsteem Ülemiste järvest Mahtra soostikuni välja. Ohtu satuks rohkem kui tuhat kodukaevu. Tulemused on ettearvamatud.

Paekna järv VEE2030410 Keskkonnaregistris:

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?id=VEE1757776310&mount=view#HTTPYQRP59upoxyj2za1pxC5frcl22Elvg

* Töö nr. 6040 „Nabala lubjakivimaardla kasutuselevõtu võimalik mõju Harju alamvesikonna vee seisundile”, AS Maves, 2007;

Järvel pesitseb igal aastal II kat. kaitstav sarvikpütt (Eestis 200-400), kes pesa ehitab järveveele; rändel peatuvad järvel luiged ja hallhaigur; peale selle palju liike parte, kosklad jt.

Alates 2007. aastast toimub igal aastal septembris Paekna ümberjärve jooks.

Järve pindala on 1,8 ha, ta ei ole avalikult kasutatav.

Kommenteeri


* 4 = 20